Младежка гаранция – какво е това и защо е от значение за всеки от нас?

Защо Младежката гаранция е важна за теб, като младеж до 29 години? Ето 5 причини:

 • Дава възможност за трудова реализация;
 • Дава възможност за усвояване на полезни качества и умения;
 • Допринася за финансовата сигурност и независимост;
 • Дава шансове за пътуване из България и Европа;
 • Допринася за личностното ти развитие, за да имаш самочувствие и да си уверен в собствените ни качества.

Какво представлява Европейската гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта е програма на ЕС, която предвижда всички държави-членки да осигурят на младите хора между 15 и 29 години възможност за реализация на пазара на труда, с което да се намали безработицата и негативните последствия от нея сред младите. Главната идея се състои в това, че всеки младеж, излязъл от сферата на образование, в рамките на 4 месеца трябва да получи една от следните възможности:

 • продължаване на образованието си;
 • добро предложение за работа;
 • чиракуване;
 • стажуване.

Чрез съвместна работа между българските институции, училищата и университетите, бюрата по труда получават информация за младежите, които излизат на пазара, и се заемат да им осигурят възможности за реализация, повишаване на тяхната конкурентоспособност и изграждане на трудови навици и дисциплина. За всеки млад човек се изготвя индивидуален профил, който включва в себе си възможностите за развитие, които могат да се предложат. Младите хора също така могат да получат информация и посредничество за работа на първичния пазар на труда, професионално ориентиране, мотивационно обучение и наставничество.

Гаранцията за младежта е програма, заложена за периода 2013 – 2020 г., за да се намали безработицата след финансовата криза. За това време се проведоха много инициативи и някои платформи разшириха своите функции за споделяне на информация за налични работни места и стажове. Пример за това е EURES – платформа, обединяваща службите по заетост в Европа, чрез която се предлага трудова мобилност. Програмата Еразъм+ също допринася за подобряването на уменията на младите, чрез множество проекти из цяла Европа. Сред инициативите, които се проведоха в България, са конкурсите за графити, организирани от Агенцията за заетостта; множество семинари, насочени към предприемачеството и кариерното развитие, провеждани от Института за икономическа политика и от други организации. Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация също е успешна и продължава да се провежда вече четири години. В резултат на цялостните усилия, положени в ЕС, безработицата спадна значително, с което Младежката гаранция доказа своите положителни резултати.

Бъдещето на Младежката гаранция

Въпреки всичко постигнато до момента, с идването на пандемията картината в Европа и, в частност, в България се промени драстично. Безработицата сред младите отново скочи рязко. Поради това на срещи на ЕС през следващите няколко седмици ще се планират промените в Младежката гаранция за следващия период от 2021 г. до 2027 г. Планира се изготвянето и влизането в действие на така наречената инициатива „Мост към работни места“, като част от Младежката гаранция. Сред предложения са инициативата да включва:

 • да се избягва всякаква форма на дискриминация;
 • да се ограничат неплатените стажове и обучения, за да се осигури по-голям шанс за финансова независимост на младите;
 • да се насърчават цифровите, управленските и важните за зеления преход умения, но също така и езиковите и социалните умения;
 • да се насърчи трудовата мобилност;
 • да се прави разграничение между незаетите с работа, учене или обучение в дългосрочен и краткосрочен план, като да се наложи акцент и усилия върху първия;
 • да се направи специална електронна платформа за Младежката гаранция, с което да се улесни работата на институциите, както и достъпът на младите до програмата.

За информация относно приемането на промени и бъдещия план на инициативата може да следиш в сайта на Европейската комисия.

Екология, финансови кризи, пандемии – всичко това оказва влияние върху пазара на труда и живота на всеки един от нас. Гаранцията за младежта и всички форми, чрез които достига до нас, са възможност да се развиваме въпреки всички обстоятелства и да се превърнем в самостоятелни и независими личности в съвременното общество.

Искаш ли нещо, положи усилия. Никога не знаеш каква врата ще се отвори пред теб след това.

 

Автор: Радослава Качорина