Конкурс за есе “Хората – еднакви и различни”

Конкурсът цели да се насърчат толератността и уважението към другия, както и да се стимулира усвояване на знания, необходими за ролята на всеки от нас като граждани в съвременното общество.

Организатори: Министерство на образованието; Национален дворец на децата

Цели на конкурса:

 • Да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани;
 • Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
 • Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.

Конкурсът ще се проведе задочно.

Участниците трябва да развият тема под формата на есе (до 3 стандартни страници).

Условие за участие:

В конкурса могат да участват всички ученици от V до ХІІ клас от всички училища и центрове за подкрепа и личностно развитие.

Конкурсните работи трябва да се придружават с информация за: трите имена на участника; клас, възраст; училище, ЦПЛР; точен адрес; телефон за контакти. По желание авторите могат да изпратят фотография, рисунка  или колаж, отговарящи на темата на разработката.

Изисквания към участниците и критерии за оценка:

 • Последователност и логичност на изложението;
 • Представяне на лична позиция;
 • Умения за аргументиране;
 • Оригиналност.

  Тематични направления:

 • Животът, като основна ценност;
 • Права на детето;
 • Грижа за защита на детето;
 • Детето в света на възрастните;
 • Семейството – права и отговорности;
 • Обществото, в което живея;
 • Деца в риск;
 • Моите връстници по света;
 • Децата – еднакви и различни (пол и раса, религия и култура, възгледи, националност, социален произход);
 • Европа – нашият общ дом;
 • Свободата днес.

  Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

  Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат поощрени с грамоти и материални награди.

  За да участвате в конкурса, изпратете конкурсните материали  (в три екземпляра) на хартиен носител на адрес:

София, бул. Александър Стамболийски 191

Национален дворец на децата, ст. 201

За  конкурса “Хората – еднакви и различни”

Краен срок за участие: 30 ноември 2020 г.

Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 10.12.2020 г. в Националния дворец на децата.

За контакт: 02/ 920 23 17

Източник: Национален дворец на децата

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.