Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

Чрез конкурса се цели да се финансират студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.

Организатор: Българска Фондация Биоразнообразие

Ще бъдат избрани за финансиране разработки, които изследват:

  • въздействието на климатичните промени върху биоразнообразието, включително проучване на настъпващите изменения в биологичното разнообразие и ключови природни местообитания, ролята на защитените територии и Натура 2000 за намаляване на климатичните промени;
  • въздействието на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси;
  • връзката между климат, опазването на природата, устойчиво развитие и кръгова икономика;
  • въздействието на климатичните промени върху опазването на почвеното биоразнообразие, генетичното биоразнообразие, традиционни сортове и породи;
  • взаимовръзките между опазване на биологичното разнообразие, намаляване на климатичните промени и човешкото здраве;
  • изследване на технологични и основани на природата възможности за адаптация към настъпващите изменения, в следствие от климатичните промени, вкл. зелени иновации, зелена и синя инфраструктура, възстановяване и опазване на ключови местообитания;
  • повишаване на обществената информираност и отговорност към климатичните промени и опазването на околната среда;
  • изследване на връзката от прилагането на политиките за околна среда и климат на национално или международно ниво.

Условие за участие:

  • могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Преди да се включите в конкурса, запознайте се с пълната информация и правилата за участие в конкурса.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.

 За да участвате в конкурса, изпратете попълнен формуляра за кандидатстване на имейл: gameon@biodiversity.bg.

Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2021 г.

За контакт: Йорданка Динева – тел. 0896 798902, gameon@biodiversity.bg

Източник: “Game On | Do not let the climate change end the game“

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.