„Стажант-аташе” в Министерството на външните работи, гр. София

Министерството на външните работи обявява общ конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „Стажант-аташе”.

място на провеждане Място: МВнР, гр. София 1113, улица “Александър Жендов” № 2

Работодател: Министерство на външните работи

Описание на длъжността:

 • Придобиване на начални познания и опит в дипломатическата служба чрез провеждане на обучение и стаж
 • Запознаване с дейностите на различните структурни звена в МВнР
 • Оказване на съдействие и подпомагане експертната работа в дипломатическата служба
 • Оказване на логистична и протоколна помощ при подготовката и осъществяването на посещения на делегации у нас и в чужбина
 • Повишаване на професионалната квалификация, посредством участие в организирани от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи обучителен курс по дипломация за служители на длъжност „стажант-аташе”
 • Подпомагане дейността на дипломатическата служба чрез проучване, обобщаване и систематизиране на информация
 • Полагане на изпит за придобиване на дипломатически ранг „аташе”

Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава – членка на Европейския съюз
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в една от следните професионални области: социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки и др.
 • Да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които е официален за ООН (английски, френски, испански, руски, арабски и китайски език) или процедурен език, използван от Европейската комисия
 • Да притежават компютърна грамотност
 • Владеенето на езици като албански, арабски, гръцки, иврит, китайски, корейски, португалски, румънски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски език ще се счита за предимство за кандидати с равни резултати от устната и писмената част на конкурса

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – писмена част. Включва:

 • Решаване на тест с въпроси от затворен тип с цел проверка на знанията и уменията на кандидатите, както и психологически въпросник за установяване на личностните особености на кандидатите.
 • Практически изпит – Задача от международен или външнополитически характер (отговорът е свободен текст до 500 думи). Изготвяне на резюме на отговора на задачата на един от езиците, с които се кандидатства, в обем половин страница.

 Втори етап – устна част. Включва:

 • Интервю с кандидатите. Членовете на конкурсната Комисия задават на всички кандидати предварително формулирани въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за заемане на длъжността „стажант-аташе“.

Информация за необходимите документи за кандидатстване може да намерите в обявлението на сайта на МВнР.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Размер на основната заплата за длъжността е 1150 лв.

За да кандидатствате, следва да представите необходимите документи лично или чрез пълномощник в Приемната на  Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2, от 15:30 до 16:30 ч.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 февруари 2021 г.

За контакт: +359 (2) 948 2999

Източник: www.mfa.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.