До 30 юни 2021 г. тече общественото обсъждане на проекта на Национална стратегия за младежта (2021-2030)

Проектът на Национална стратегия за младежта (2021-2030) е изготвен и публикуван. Стратегията има за цел да дефинира основните цели и приоритети на държавната политика за младежта в упоменатия период, както и да дефинира мерките за тяхното постигане.

В момента тече 15-дневния период, в който думата е дадена на обществото да изрази своето мнение и да даде препоръки, които да бъдат разгледани и взети предвид от Министерство на младежта и спорта. В обществената консултация могат да се включат всички заинтересовани лица, включително млади хора, експерти в младежките политики, младежки работници, родители, учители и др.

В стратегията е подчертан хоризонталният характер на младежката политика – инкорпориран под формата на общи подкрепящи мерки, част от обхвата на други секторни политики – образование, заетост, култура и здравеопазване. Засяга се и координационната междуведомствена роля на водещата ресорна институция – Министерството на младежта и спорта, и са предложени динамични механизми, които следят за изпълнението и навременната актуализация на документа.

За да се запознаете с проекта на стратегията и за да изразите своето мнение или да дадете препоръки, посетете “Портала за обществени консултации”.

Срок: 30 юни 2021 г.