Обучение “Empathy in ACTion” в Швеция, септември 2021 г. – януари 2022 г.

Проектът представя въведение в Социалния театър и Емпатичното слушане

място на провеждане Място: Ängsbacka, Швеция

период на провеждане  Период на провеждане:

  • 1 фаза: 6 – 15 септември 2021 г. – обучение
  • 2 фаза: октомври – декември 2021 г. – организиране на местни инициативи и практика
  • 3 фаза: 8 – 18 януари 2022 г.

Участниците следва се включат във всички фази на проекта.

Изпращаща организация: YOUTHub

Empathy in ACTion е обучение, което има за цел да предостави на младежките работници въведение в Социалния театър и Емпатично слушане за провеждане на инициативи, които могат да предизвикат промяна в техните местни общности. Комбинирайки подход за емпатично слушане и техники за социален театър за прилагането му, този проект се фокусира върху насърчаването на социалната промяна чрез състрадание и съпричастност.

В Empathy in ACTion ще бъдат изследвани специфичните методологии на Социалния театър и Емпатичното слушане:

  • Социалният театър е общ термин, който включва различни видове театър, които се правят с конкретната цел да окажат въздействие в общността. В Социалния театър целта е не само да се постигне артистичен резултат, но и да се осигури процес, при който различни общности и групи могат да се занимават със значими за тях теми, идеи и дебати. Следователно Социалният театър не се прави задължително от професионални актьори, режисьори или драматурзи, а от самите общности, осигурявайки пространство за обмен, творчество и размисъл.
  • Емпатичното слушане е подход към слушането на себе си и другите, базиран на принципите на NVC (ненасилствена комуникация), който е процес, който съчетава съзнанието и комуникацията, разработени от д-р Маршал Б. Розенберг, базирани на исторически принципи на ненасилие – естественото състояние състрадание, когато насилието е отшумяло от сърцето. Чрез акцента си върху дълбокото изслушване – както на себе си, така и на другите – той насърчава диалога, уважението, вниманието и съпричастността и поражда взаимно желание да допринасяме за благосъстоянието на другия. Принципите на NVC са използвани в цял свят за посредничество при спорове и конфликти на всички нива, включително разкъсани от войната държави, затвори, училища, организации, здравни заведения и в лични отношения.

Включвайки тези техники и подходи в нашата ежедневна работа, можем заедно да създаваме театрални пиеси, представления и публични интервенции, които ще говорят за нашите идеи, мнения и перспективи в живота. Чрез съпричастността и присъствието, които Емпатичното слушане внася в живота ни и практическите въплътени техники на Социалния театър, можем заедно да създадем безопасно пространство, което дава възможност на младите хора да възприемат себе си, другите и обществото, в което живеят, по по-състрадателен начин , поставяйки под съмнение стереотипите и предразсъдъците и допринасяйки със собствения си принос за социалната промяна.

Профил на участниците:

  • младежки работници и/или педагози, който работят директно с млади хора на местно ниво, особено ако вашата целева група се счита за малцинство и / или е изложена на риск от социално изключване.
  • мотивация за участие и отдаденост на обучението; няма нужда да имате предишен театрален опит.
  • Ниво на английски език, позволяващо свободно общуване.
  • Възраст над 18 години.

Запознайте се с пълната програма на обучението, мястото на настаняване, обучителите и друга важна информация тук.

Такса за участие: 100 евро за посрещащата организация

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване за всяка от двете фази проведени в Швеция ще бъдат възстановени до 275 евро. Участниците сами следва да закупят своите билети.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 юли 2021 г.

За контакт: michaela@youthub.bg