Комисията започва работа по Европейската година на младежта — 2022 г.

Както беше обявено от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г., на 14 октомври 2021 г. Комисията прие официалното си предложение 2022 г. да бъде обявена за Европейска година на младежта. Европа се нуждае от визията, ангажираността и участието на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, което да бъде по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. С настоящото предложение Европа се стреми да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето. Заедно с настоящото предложение Комисията публикува последния си доклад за младежта в ЕС, в който се прави преглед на положението на младите европейци по отношение на образованието, обучението, ученето, заетостта и гражданското и политическото участие.

С Европейската година на младежта Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, регионалните и местните власти, възнамерява:

  • да уважи и подкрепи поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като им даде нови надежди, сила и увереност в бъдещето чрез акцентиране върху ролята на екологичния и цифровия преход в предоставянето на обновени перспективи и възможности;
  • да насърчи всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна;
  • да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с успешното прилагане на NextGenerationEU за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за обучение; както и
  • да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-нататъшно укрепване и освежаване на общия проект на ЕС въз основа на Конференцията за бъдещето на Европа.

Понастоящем Комисията разработва своята програма за дейности и всички заинтересовани страни ще бъдат поканени да представят своите идеи и предложения. През следващите дни ще бъде стартирано специално проучване на Младежкия портал. Съвместно с други институции на ЕС, държавите членки, организации на гражданското общество и младите хора, през годината Комисията ще организира редица дейности на европейско, национално, регионално и местно равнище и ще обмисли нови инициативи. Обхватът на дейностите ще включва въпроси, които засягат предимно младите хора, като се следват приоритетите, посочени в целите за младежта, като равенство и приобщаване, устойчивост, психично здраве и благосъстояние и качествена заетост. Те ще включват млади хора извън ЕС. Комисията призовата държавите членки да назначат национален координатор, който да отговаря за организирането на тяхното участие в Европейската година на младежта.

Сега предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Парламента и Съвета, като се вземат предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Очаква се проявите и дейностите да започнат през януари.

По този повод няколко членове на колегиума на Комисията заявиха следното:

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Пандемията отне много възможности на младите хора — да се срещат и да създават нови приятелства, да опознават и изследват нови култури. Не можем да върнем времето назад, но днес предлагаме 2022 г. да бъде обявена за Европейска година на младежта. От климата до социалната и цифровата сфера младите хора са в центъра на нашите политики и политически приоритети. Поемаме обещание да се вслушваме в тях, както по време на Конференцията за бъдещето на Европа, и искаме да работим заедно за оформяне на бъдещето на Европейския съюз. Съюз, който е по-силен, ако приеме стремежите на нашите млади хора — основан на ценности и смел в действията си.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Нашият Съюз е уникално в света пространство на свобода, ценности, възможности и солидарност. В този период, в който заедно излизаме по-силни от пандемията, Европейската година на младежта 2022 г. ще насърчи тези принципи в полза на нашите по-млади поколения в цяла Европа и съвместно с тях. Наш дълг е да ги защитаваме и да им предоставяме възможности, защото тяхното многообразие, смелост и дързост са от съществено значение за нашето бъдеще като европейци.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Европейската година на младежта следва да доведе до нова парадигма в подхода, по който приобщаваме младите хора в процеса на изготвяне на политиките и вземането на решения. Целите на Европейската година са да изслушаме младите хора, да се ангажираме и да насърчаваме конкретни възможности в тяхна полза. Трябва също така да преодолеем разделението между поколенията. Днешните млади хора са по-малко заинтересовани от традиционните форми на участие, но активно отстояват убежденията си и се ангажират по нови начини. Тази Европейска година има за цел да се уважи и да се признае ангажираността на младите хора. С настоящото решение започваме процес на съвместно създаване с всички заинтересовани страни, за да допринесем за успешната организация на Европейската година.

Контекст

Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с NextGenerationEU, което отваря отново перспективите за младите хора, включително качествени работни места и възможности за образование и обучение за Европа на бъдещето, и подкрепя участието на младите хора в обществото.

Европейската година на младежта ще бъде насочена към постигане на полезни взаимодействия и допълване с други програми на ЕС в полза за младежта в целия спектър на политиката — от програмите за развитие на селските райони, насочени към младите земеделски стопани, до програмите за научни изследвания и иновации и от сближаването до действията във връзка с изменението на климата, включително програми на ЕС с международен обхват или с транснационален характер.

Освен „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност с бюджети съответно от 28 милиарда евро и 1 милиард евро за текущия финансов период, гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост създават нови възможности за младите хора. През 2022 г. ще бъде стартирана и нова програма, наречена ALMA, в подкрепа на трансграничната професионална мобилност на младите хора в неравностойно положение.

Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. е рамката за сътрудничество на ЕС в областта на политиката за младежта. Тя подкрепя участието на младежите в демократичния живот и има за цел да гарантира, че всички млади хора участват в обществения живот. Диалогът по въпросите на младежта в ЕС е основен инструмент в тези усилия.

И накрая, Конференцията за бъдещето на Европа, заключенията от която ще бъдат изготвени също през 2022 г., гарантира, че ще бъдат чути възгледите и мненията на младите хора за бъдещето на нашия Съюз. Една трета от участниците в европейските граждански панели и от представителите на панелите в пленарните сесии на конференцията също са млади хора, а председателят на Европейския младежки форум също участва в пленарните сесии.

За повече информация

Доклад за младежта в ЕС

Европейски младежки портал