Конкурс за малки проекти с възможност за финансиране до максимална стойнсот 6000 лева.

Българска фондация “Биоразнообразие” отвори КОНКУРС ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ с възможност за финансиране на проекти до максимална стойност 6000 лв.

Организатор: Българска фондация “Биоразнообразие”

Конкурсът е отворен за регистрирани в България организации – юридически лица с нестопанска цел или асоциации на НПО, които работят преимуществено с младежи и младежки членски организации.

Условие за участие:

Нужно е целите на проектните предложения и съпътстващите ги дейности да:

  • информират членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. за климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на климатичните промени;
  • въвлекат членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. в реални дейности за намаляване на климатичните промени и смекчаване на ефекта от промените в климата върху биоразнообразието и живота на човека;
  • се застъпят за подобряване на политиките за борба с климатичните промени в България, включително в сферата на управлението на природните ресурси, образованието, здравеопазването и човешките права.

Кой може да кандидатства:
– регистрирани в България организации – юридически лица с нестопанска цел или асоциации на НПО, които работят преимуществено с младежи;
– младежки членски организации.

Всяка организация може да участва с максимум две предложения. Възможно е проектното предложение да предвижда работа в мрежа партньорства. Проектните предложения могат да отговарят на една или повече от описаните по-горе цели

Кой НЕ може да кандидатства:

  • Общини, общински и държавни организации;
  • Физически лица;
  • Стопански организации;
  • Професионални, спортни и синдикални организации;
  • Организации с тесни политически, религиозни или идеологически цели
  • Организации, които получават към момента финансиране като водещи организации, партньори или подкрепящи организации в рамките на проект от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

Конкурсът е в размките на проект “Game over? Do not let climate change end the game”, изпълняван в България от Българска фондация
Биоразнообразие с подкрепата на програма DEAR (Development Education Awareness Raising) към Европейската комисия.

Продължителност на проектите:

  • Максимална продължителност на проектите е 10 месеца. Най-ранна дата за сключване на договор и започване на дейностите: 25 октомври 2021 г.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Максимална стойност на отпусканите средства за финансова подкрепа на един проект е 6000 лв., като ще бъдат подкрепени до 5 проекта. Българска фондация Биоразнообразие като организатор си запазва правото да подкрепи някои от наградените кандидати с по-малка финансова награда или да награди по-малък брой проекти по преценка на организацията, в случай че получените предложения не отговарят в достатъчна степен на целите на конкурса. В такъв случай ще бъде организиран втори тур на конкурса.

За да участвате в конкурса, попълнете и изпратте формуляра за кандидастване. 

Краен срок за участие: 20 октомври 2021 г. 

За контакт: Йорданка Славова, 0896798902, gameon@biodiversity.bg

Източник: Българска фондация “Биоразнообразие”

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.