Набиране на проектни предложения за Национална програма за младежта 2021 – 2025

Стартира нова процедура по набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025).

Организатор: Министерство на младежта и спорта

Визията е насочена към подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в техния потенциал, който би допринесъл за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна членка на Европейския съюз.

  • Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности
  • Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда
  • Тематична област 3Свободно време, творчество и култура
  • Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“
  • Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“

Условие за участие:

В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

В настоящата втора процедура за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2021 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настояшата процедура.

Всяко проектно предложение следва да обхваща цели и дейности и да бъде подадено само по една от тематичните области на Програмата. В противен случай, същото няма да подлежи на разглеждане.

Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъде с продължителност от три до шест месеца, като същите следва да стартират в периода 01.01.2022 г.-01.04.2022 г.

В рамките на процедурата ще бъдат проведени и две онлайн информационни срещи – на 22.11.2021 г. от 14:00 часа и на 26.11.2021 г. от 14:00 часа. Участието в тях ще бъде със свободен достъп, като линк към всяко от събитията ще бъде предоставен на електронните страници на Министерството на младежта и спорта и Националната информационна система за младежта поне един ден преди провеждане на съответната среща.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект: 10 000 (десет хиляди) лева – 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

За да участвате в конкурса, е необходимо да се запознаете с формулярът за кандидатстване, приложенията към него и процедурата за кандидатстване.

Проектните предложения се подават в срок до 30.11.2021 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 01.12.2021 година, независимо от това дали датата на която са подадени е в срока на кандидатстване. За преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще важи датата на получаване в ММС, а не датата на която е изпратено.

Краен срок за участие: 30 ноември 2021 г.

За контакт: Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата по електронна поща – npm@mpes.government.bg, не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване. Преди изпращането на въпроси по електронна поща изключително важно е кандидатстващата организация да се запознае подробно с всички обявени документи по процедурата, публикувани от Министерството на младежта и спорта. Консултации по телефон и/или на място няма да се извършват.

Източник: ММС

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.