Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени

Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности, политически науки и икономика. 

Организатор: Българска фондация Биоразнообразие

Българска фондация Биоразнообразие отваря отново възможност за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности, политически науки и икономиката

Условие за участие:
Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени, в едно от трите направления по-долу:

  • климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги
  • възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions),  зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност;
  • взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game“, чрез съ-финансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

По-подробна информация за критериите за оценка и условията за отпускане на финансова подкрепа и сключване на договор за спонсорство може да намерите в УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

 Кандидатите трябва да представят своите предложения на e-mail gameon@biodiversity.bg  Необходимо е да попълните предложение за финансиране на дипломна работа, съобразно приложения формуляр.

Краен срок за участие: 31 януари 2022 г.

За контакт: Йорданка Динева – координатор “Game On | Do not let the climate change end the game“ към БФБ, тел. 0896 798902, gameon@biodiversity.bg

Източник: Българска фондация Биоразнообразие

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.