Попълни анкета за благосъстоянието и насилието сред младежта

Анкетата е насочена към младежи между 13 и 18 години и е напълно анонимна.

На базата на анкета ще бъдат почерпени идеи и препоръки за начини за подобряване благосъстоянието сред младите хора.

 Линк към анкетата

краен срок за кандидатстване Попълването на тази анкета ще ти отнеме не повече от 10 минути.

Организатор:  Сдружение „Бъдещето сега“

Повече за проекта:

Когато децата преминат в ранна юношеска възраст, те започват да поемат нови роли по отношение на половете, често засилвайки социално и културно конвенционалните норми на пола, свързани с това да бъдат жени или мъже. Тези роли оказват влияние върху решенията, които младежите в ранна юношеска възраст вземат по отношение на сексуални и междуличностни отношения, които могат да повлияят на тяхното здраве и благосъстояние през останалата част от живота им. Нормите и убежденията на пола имат значително въздействие както за момичетата, така и за момчетата по отношение на бракове в детска възраст, преждевременно напускане на училище, бременност, риск от ХИВ и инфекции, предавани по полов път, излагане на насилие, депресия, физическо насилие, злоупотреба с вещества и самоубийства. Такива различия са социално, а не биологично обусловени.

Проблемите с психичното здраве е необходимо да бъдат разглеждани като част от благосъстоянието на подрастващите и за да се осигури здраве през целия живот на хората, което е от решаващо значение страните да се справят с неравенството между половете, насилието и здравословните взаимоотношения в ранна юношеска възраст.

За да отговорят на тези нужди, партньорите на Re-GROUP ще работят съвместно чрез адаптиране и пилотиране на Методология на младежките групи, разработена от Център MARTA, както и чрез качествени и количествени изследвания в областта на младежкото благосъстояние.

Проектът, състоящ се от четири партньори от държави от ЕС (Латвия, България, Румъния и Испания), в рамките на 22 месеца от своето изпълнение ще ангажира младежки работници, преподаватели, младежи, както и вземащи решения в страните по проекта и в ЕС.

Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (2020-2-LV02-KA205-003201).

Проектни партньори:

Centrs MARTA (Латвия), Asociacion MUNDUS (Испания), CRIDL (Румъния)

За контакт: team@tfn-bg.com

Източник: Сдружение „Бъдещето сега“