Програма „Социални иновации“ на Столична община, 2022 г.

Организатор: Столична община

Започва Столичната програма „Социални иновации“ за 2022 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.
За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.
Условие за участие:

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община. Недопустими кандидати са синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица, са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.

Цялата информация за Програмата, процедурата за кандидатстване и необходимите  формуляри могат да бъдат намерени на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“ – https://www.sofia.bg/program-social-innovation.

Програмата предоставя финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична стойност до 5 000 лв., реализиращи се в периода 16.03.2022 г. – 16.11.2022 г. Прогнозният годишен бюджет за 2022 г. е 100 000 лв.

Със средствата по Програмата не се подкрепя стопанска дейност.

За да участват в програмата, кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. Предложения, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане. Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 06.02.2022г. – 07.03.2022 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.

Всички приложения към поканата можете да намерите на сайта на Столична община.

Краен срок за участие: 31 януари 2022 г.

За контакт: https://www.sofia.bg/en/contact-us

Източник: Столична община

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.