Национален конкурс „Млади таланти“ 2022 г.

Тази година 24. Национален конкурс ще се проведе в периода 18 -20 април 2022 г.

Организатор: Министерството на образованието и науката

Конкурсът се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Условие за участие

Изисквания към участниците:

 • В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или
  екипи до трима човека.

Изисквания към проекта:

Всяко проектно предложение трябва да съдържа:

 • Попълнен типов формуляр, който е неразделна част от регламента (приложен към
  обявата за конкурса);
 • Подробно описание на проекта в обем до 10 стр. (формат А4) и приложения към него,
  ако има такива (графики, таблици, илюстрации, фотографии и др. до 10 стр.
  допълнително), в 1 екземпляр на български език и 1 екземпляр на английски език;
 • Прототипи, макети и модели, описани в проекта, се представят при провеждане на
  събеседването с журито;
 • Резюме на проекта в обем до 1 стр. на български и на английски език, което съдържа:
  а) заглавие на проекта. В случай че заглавието е по-дълго от 50 знака, представя се
  негов съкратен вариант;
  б) цели на проекта;
  в) използвани методи и материали;
  г) наблюдения и заключения.

Регламент на провеждане на конкурса. 

Награди: Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2022 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

За да участвате в конкурса, подайте своите проекти и регистрационна форма за участие като ги изпратите на e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Краен срок за участие: 31 март 2022 г.

За контакт: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg

Източник: МОН

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.