За нас

Какви са нашите цели?

 • да осигури достъп до разнообразна информация свързана с възможности за личностно и професионално развитие в България и по света на младите хора;
 • да спомогне за личностното и професионално развитие на младите хора;
 • да насърчи младежката активност и доброволчество;
 • да изгради и стимулира стабилната връзка между бизнеса и младите хора в професионален план;
 • да стимулира активното участие на младите хора между 15 и 30-годишна възраст в младежки програми, инициативи и активности;
 • да насърчи младежката инициативност и предприемачество, както и дейностите, които водят до социална промяна;
 • да подпомогне развитието и популяризирането на неформалното образование;
 • да подпомогне младите хора за по-успешно и ефективно навлизане и реализация на пазара на труда, както и по-лесна мобилност;
 • да се подпомогне развитието и подобряването на младежките политики;
 • да се подобрят междуинституционалните връзки на организации, които имат отношение към младежта;
 • извършване на проучвания и анализи на база данни и изследвания свързани с младежта;
 • да се развият и споделят добри практики в сферата на младежта;
 • да стимулира активното гражданско участие сред младежите.

Как ще постигнем нашите цели?

 • Събиране и споделяне на информация, свързана с възможности за доброволчество, стажове, обучения, обмени, семинари, събития, каузи, конференции и инициативи, свързани с младежите;
 • Организиране, координиране, фасилитиране и провеждане на собствени и съвместни обучения свързани с доброволчество, стажове, обучения, обмени и събития, свързани с професионалното и личностно развитие на младите хора;
 • Посредничество между младежите и организациите, предлагащи стажове, при организирането и координирането на намирането на стажове и намирането на стажанти;
 • Консултиране на организации със стопанска и нестопанска цел, неформални групи, публични институции и физически лица по въпроси, свързани с младите хора, като група с определени нужди и характеристики;
 • Предоставяне на съдействие при кандидастването за участие в стажове, обучения, обмени, семинари, събития, каузи, конференции и други инициативи, във връзка с:, автобиографии, заверки (на официални документи), билети (помощ при резервирането, закупуването, ползване на отстъпки, отчитане и възстановяване на пътни разходи), препоръки (академични и професионални), портфолиа, мотивационни писма, апликационни форми;
 • Иницииране, подготовка и изпълнение, самостоятелно или в партньорство, на национални и международни проекти, насочени към развитието на младите хора
 • Проучвания и анализи на кампании, нови програми и политики, насочени към младежта;
 • Участие в и организиране на събития, семинари, конференции, консултации и проучвания на теми, свързани с и за младите хора;
 • Отразяване на събития, които допринасят за личностното и професионално развитие на младите хора;
 • Популяризиране на младежкото участие и доброволчеството, чрез визуални и публицистични материали;
 • Участие в експертни съвети, работни групи и други инициативи, свързани с младите хора;
 • Менторство за повишаване компетенциите на млади хора, свързани с уменията за писане на автобиография, мотивационно писмо, представяне на интервю, търсене на работа, реалистично отнасяне на компетенциите и изискванията от работодателя, етикет на работа, спазване на норми и дисциплини, права и задължения на работното място;
 • Участие в и/или учредяване на национални или международни сдружения или асоциации.